Algemene voorwaarden Tamoil app

Versie februari 2022

Lees deze gebruikersvoorwaarden (“Gebruikersvoorwaarden“) zorgvuldig door voordat u deze accepteert. De in dit document vermelde algemene voorwaarden, zoals van tijd tot tijd vastgesteld door Tamoil, zijn van toepassing op de aanvraag voor toegang tot en het gebruik van de applicatie (“Tamoil app”) die wordt aangeboden door Tamoil Nederland B.V. (“Tamoil”). 

1. Wijzigingen in de Gebruikersvoorwaarden.

a) Incidenteel kunnen wij wijzigingen aanbrengen in deze Gebruikersvoorwaarden. Wanneer wij wezenlijke wijzigingen aanbrengen in de Gebruikersvoorwaarden zullen wij u hiervan op de hoogte stellen, bijvoorbeeld door het tonen van een kennisgeving in de Tamoil app of door u een e-mail te sturen. In bepaalde gevallen zullen we u van tevoren op de hoogte stellen. Indien u verder gebruik maakt van de Tamoil app nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd, dan betekent dat dat u akkoord gaat met de gemaakte wijzigingen. Leest u daarom dergelijke kennisgevingen zorgvuldig door. Indien u de Tamoil app niet verder wenst te gebruiken onder de nieuwe versie van de Gebruikersvoorwaarden, kunt u de service stopzetten door de Tamoil app niet meer te gebruiken en deze van uw mobiele telefoon te verwijderen. 

2. Rechten die wij u verlenen.

a) Wij verlenen u een gratis niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de Tamoil app te bedienen en te gebruiken op uw mobiele telefoon. Het is niet toegestaan om de Tamoil app voor commerciële doeleinden te gebruiken. De licentie eindigt wanneer u de Tamoil app verwijdert of wanneer Tamoil de toestemming om daarvan gebruik te maken op redelijke gronden heeft beëindigd.

b) Het is niet toegestaan om enig onderdeel van de Tamoil app te kopiëren, openbaar te maken, te verspreiden, of reverse-engineering erop toe te passen of een sub licentie uit te geven.

c) U stemt ermee in zich te houden aan onze gebruikersrichtlijnen en restricties zoals aangegeven in hoofdstuk 4 van deze Gebruikersvoorwaarden en de service, inhoud of enig ander onderdeel hiervan niet te gebruiken op een manier die niet uitdrukkelijk is toegestaan. Met uitzondering van de rechten die u uitdrukkelijk worden verleend in deze Gebruikersvoorwaarden, verleent Tamoil u geen rechten of aanspraak op of belang bij de service of content van Tamoil.

3. Rechten die u ons verleent.

a) U geeft ons door het gebruik van de Tamoil app toestemming om data te verzamelen en toe te passen zoals aangegeven in onze privacyverklaring. Onze privacyverklaring is te raadplegen via de website www.tamoil.nl .

b) Tamoil behoudt zich het recht voor om het gebruik van de Tamoil app te beëindigen of verder gebruik te weigeren, wanneer wij redelijkerwijs tot het oordeel komen dat de Tamoil app niet overeenkomstig deze Gebruikersvoorwaarden wordt gebruikt.

c) Door deze Gebruikersvoorwaarden te accepteren, staat u, als actieve of niet actieve gebruiker, Tamoil toe u service e-mails te sturen met informatie over de Tamoil service.  Deze e-mails kunnen informatie bevatten over kortingen, veranderingen in deelnemende tankstations, veranderingen in de Tamoil app, software updates, storingen en onderhoud, en veranderingen in onze Gebruikersvoorwaarden en privacyverklaring. Indien de Tamoil app verwijderd is, mag Tamoil u nog steeds service e-mails sturen, tenzij u zich daarvoor heeft afgemeld. 

4. Vereisten om Tamoil App te gebruiken.

a) Tamoil werkt op IOS en Android smartphones. Voor Android heeft u versie 4.1 of hoger nodig. Voor IOS versie 10.0 of hoger. 

b) U bent verantwoordelijk voor het installeren van de meest recente versie van de Tamoil app op uw mobiele apparaat. En u dient te aanvaarden dat wanneer dit niet gebeurt, de service niet optimaal zou kunnen werken. 

c) U dient Tamoil toestemming te hebben gegeven uw locatie te gebruiken. 

d) U dient een Tamoil account aangemaakt te hebben en onze Gebruiksvoorwaarden en Privacyverklaring te hebben geaccepteerd.

e) Om de korting te ontvangen bij het tankstation dient u zorg te dragen voor de volgende zaken: 

– Het juiste pompnummer en de juiste brandstofsoort te selecteren in de Tamoil app.

– De korting via de Tamoil app te activeren voordat u start met tanken – en op een onbemand station voordat u naar de PIN terminal gaat.

– De korting te activeren op het moment dat u zelf met uw auto bij de pomp staat (niet eerder). 

– Binnen 5 minuten te betalen.

– Te betalen met bankpas, creditcard of contant geld.

f) U dient de Tamoil app te gebruiken overeenkomstig de veiligheidsvoorschriften van het tankstation, zoals aangegeven op de veiligheidsborden bij de tankstations.

g) U dient de Tamoil app niet te gebruiken tijdens het rijden. Tamoil aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het gebruik van de Tamoil app tijdens het rijden.

5. Uw gebruikersaccount bij Tamoil

a) Een gebruikersaccount bij Tamoil moet worden gecreëerd via één van de volgende methoden: 1) het ingeven van een gebruikersnaam, e-mailadres, postcode en wachtwoord, 2) inloggen met behulp van een Facebook account of 3) inloggen met behulp van een Google account. 

b) Uw Tamoil gebruikersaccount is niet overdraagbaar. 

c) U mag niet meer dan één (1) Tamoil gebruikersaccount hebben.

d) U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het gebruikersaccount en/of de Tamoil app en het zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie.

e) Indien u zich ervan bewust bent dat er derden illegaal toegang hebben tot uw Tamoil gebruikersaccount (door hacking of diefstal), dient u de klantenservice van Tamoil hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen via: info@tamoil.nl.

f) Bij kennelijk misbruik behoudt Tamoil Nederland B.V. zich het recht voor om, te allen tijde, een gebruikersaccount te blokkeren.

6. Deelnemende tankstations, brandstoffen en betaling bij de pomp

a) De Tamoil app is beschikbaar op bijna alle Tamoil tankstations in Nederland. Deelnemende tankstations zijn zichtbaar in de Tamoil app. 

b) Korting via Tamoil kan enkel worden verleend op de deelnemende tankstations die in de Tamoil app zichtbaar zijn. 

c) Deelnemende tankstations kunnen veranderen. Nieuwe deelnemende tankstations kunnen worden toegevoegd en deelnemende tankstations kunnen worden verwijderd van deelname. Vanaf het moment dat een deelnemend tankstations van deelname is verwijderd, heeft u bij dat tankstation geen recht meer op korting.

d) De Tamoil korting wordt altijd toegepast vanaf de actuele pompprijs van het betreffende tankstation voor de betreffende brandstof. 

e) In de Tamoil app zijn de prijzen zichtbaar voor de deelnemende stations. In deze prijzen is uw actieve Tamoil korting al verwerkt. Tamoil kan niet garanderen dat deze prijzen te allen tijde correct zijn. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. De pompprijzen ter plekke zijn te allen tijde leidend.  

f) Soms zijn specifieke brandstoffen uitgesloten bij bepaalde tankstations. Dit geldt bij de meeste tankstations voor CNG en in een aantal gevallen ook voor LPG. In de Tamoil app kunt u de details van een tankstation bekijken om te zien op welke brandstoffen de korting daar geldt.

g) U kunt de Tamoil korting alleen ontvangen indien u betaalt met cash, pin of Master/VISA/Maestro card. 

h) De Tamoil app werkt niet in combinatie met (zakelijke) tankpassen. 

7. Kortingen en limieten

a) Bij de eerste en tweede keer tanken met de Tamoil app ontvangt u een welkomstkorting.  

b) Bij verdere transacties ontvangt u een basiskorting.

c) Na het bereiken van een getankt volume van 350 liter ontgrendelt u een additionele korting per liter.

d) Er is een algemene limiet van toepassing op alle (deel)kortingen in de Tamoil app van vier (4) transacties per dag. 

e) Tamoil kan extra kortingen aanbieden. Zulke extra kortingen hebben meestal specifieke voorwaarden en limieten, maar deze Gebruikersvoorwaarden blijven altijd van toepassing  

f) Na de beëindiging van actieve kortingen blijft de Tamoil app nog wel beschikbaar op het apparaat waarop het is geïnstalleerd. 

g) Tamoil behoudt zich het recht voor om de korting op brandstof in te trekken, te veranderen of te wijzigen als gevolg van veranderingen in de brandstoffenmarkt.

h) De actuele, geldende kortingen zijn te vinden in de app.

8. Bereikbaarheid / Klantenservice 

a) Tamoil streeft ernaar de Tamoil app constant en zonder onderbreking voor gebruik beschikbaar te houden. Tamoil geeft echter geen garantie voor de daadwerkelijke bereikbaarheid en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor problemen bij het gebruik van de Tamoil app. 

b) Ondanks dat Tamoil er alles aan doet een goede werking van de app te waarborgen, kan het voorkomen dat de Tamoil app niet in staat is de korting te verrekenen op het moment dat u wilt tanken. Indien dit het geval is en u al heeft getankt, moet u de brandstof kopen tegen de standaard brandstofprijs aan de pomp en de betaling verrichten. Een dergelijke storing ontslaat u nooit van uw betalingsverplichting.

c) Als de oorzaak van de gemiste korting te wijten is aan het disfunctioneren van de Tamoil app, dan kan Tamoil besluiten u compensatie te bieden voor de gemiste korting. 

d) Om in aanmerking te komen voor een compensatie van gemiste korting, moet u een volledig ingevuld verzoek voor vergoeding hebben ingediend via het contactformulier in de Tamoil app. Onderdeel van een volledig compensatieverzoek is een kopie of een foto van de bon van de tankbeurt. 

e) U mag maximaal vier (4) maal per kalenderjaar een compensatie indienen voor misgelopen korting, ongeacht de reden daarvan. Tamoil behoudt zich het recht voor compensatie te weigeren, bijvoorbeeld indien Tamoil vermoedt dat een gebruiker een dergelijk verzoek ten onrechte heeft ingediend.

9. Intellectuele eigendomsrechten

a) Niets van wat in deze Gebruiksvoorwaarden wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen of enige intellectuele eigendomsrechten aan u te verlenen.

b) Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om handelingen te verrichten die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Tamoil of derden die betrokken zijn bij de Tamoil app. U mag bestanden of gegevens binnen de Tamoil app in ieder geval niet downloaden, kopiëren, wijzigen, openbaar maken of anderszins gebruiken voor een ander doel dan het gebruik van de Tamoil app in overeenstemming met deze Gebruikersvoorwaarden, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk en voorafgaand toestemming heeft gekregen.

10. Afstand van rechten/ Aansprakelijkheid

a) De Tamoil app maakt gebruik van kaartendiensten van derden. De Gebruikersvoorwaarden van de desbetreffende kaartendienst (‘Map Terms’) zijn van toepassing op uw gebruik van de kaartfunctie binnen de Tamoil app en zijn te vinden op www.google.com/intl/nl/help/terms_maps.html. Door het gebruik van de kaartfunctie binnen de Tamoil app gaat u ermee akkoord dat u bent gebonden aan de geldende ‘Map Terms’. Tevens doet u afstand van enige mogelijke vorderingen ten gevolge van onjuiste kaarten, weergave van gegevens of routebeschrijvingen jegens Tamoil of bijbehorende bedrijfsonderdelen.

b) Tamoil sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die u lijdt in verband met het gebruik van de Tamoil app. In geen geval is Tamoil aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, vermogensschade, bijzondere schade of aanvullende schade. Door acceptatie van deze Gebruikersvoorwaarden vrijwaart u Tamoil voor alle schade en aanspraken van derden die voortvloeien uit uw handelen in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de Tamoil app. 

c) De beperking van aansprakelijkheid en vrijwaring zoals opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden is niet van toepassing voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Tamoil, of voor zover deze niet is toegestaan op basis van dwingendrechtelijke regelgeving.

d) Tamoil is niet verantwoordelijk voor het herstellen en verwerken van historische gegevens (van transacties, geo-locatie) of andere account-informatie van de gebruiker. 

e) Tamoil is niet verantwoordelijk voor het bereik van telecommunicatienetwerken bij de deelnemende tankstations. 

f) Tamoil kan u op bepaalde tijden in-app-meldingen sturen over aanbiedingen, brandstofprijzen en/of servicedekking. De gebruiker accepteert en begrijpt dat Tamoil niet verantwoordelijk is en derhalve niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de (on)juistheid van deze meldingen of berichten. 

g) Tamoil is niet verantwoordelijk voor de kosten van het dataverbruik en alle bijbehorende telecommunicatiekosten van de gebruiker voor het gebruik van de Tamoil app. 

11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

a) Op deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

b) Alle geschillen die niet door minnelijke schikking kunnen worden opgelost, zullen aan de bevoegde rechtbank in Nederland worden voorgelegd. 

12. Clubsparen

a) Alleen die organisaties (en hun medewerkers/ clubleden) kunnen meedoen aan Clubsparen met wie de Tamoil Card Manager schriftelijk afspraken heeft gemaakt over deelname.

b) Voor activatie van Clubsparen wordt een unieke clubcode per lid of medewerker aan deelnemende organisaties verstrekt. Deze code mag slechts gebruikt worden door personen die lid of medewerker zijn van die betreffende organisatie.

c) Tamoil heeft het recht Clubsparen op elk moment te stoppen nadat zij de betrokken organisatie daarover heeft geïnformeerd.

d) Clubsparen is alleen bedoeld voor particuliere gebruikers/tankers.

e) Het tarief voor vergoedingen aan de organisatie per door de Clubleden getankte liter wordt door de Tamoil Card Manager op voorhand bepaald en schriftelijk aan de organisatie gecommuniceerd. De vergoeding aan deelnemende organisaties wordt door Tamoil aan het begin van ieder kwartaal uitgekeerd. 

13. Overige bepalingen 

a) Mogelijke ongeldigheid van één of meer bepalingen van de Gebruikersvoorwaarden heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen.

b) Indien enige bepaling van de Gebruikersvoorwaarden in strijd is met het toepasselijk recht dan zal die specifieke bepaling worden vervangen door een gelijke wettelijk toelaatbare bepaling.

Pak extra tankvoordeel

Extra voordelig tanken wilt u toch ook? Bij de tankstations van Tamoil doet u dat met de gratis Tamoil app. Omdat wij u als klant waarderen, krijgt u bij gebruik van de app altijd extra korting.

Download de gratis Tamoil app

Veelgestelde vragen Tamoil app

De antwoorden op de veelgestelde vragen over de Tamoil app vind je natuurlijk op onze website. Het antwoord op jouw vraag staat er vast bij.

Vind het antwoord

Over Tamoil

Tamoil Nederland is al meer dan 70 jaar actief op de Nederlandse brandstofmarkt en is in 1993 de merknaam Tamoil gaan voeren. In Nederland heeft Tamoil momenteel meer dan 225 tankstations en wil de komende jaren doorgroeien naar 300 tankstations. Het hoofdkantoor van Tamoil Nederland B.V. is gevestigd in Ridderkerk.

Kom meer over ons te weten